Blog
November 25, 2023

Chairman´s letter to Shareholders

Featured image for “Chairman´s letter to Shareholders”

Dear shareholders,

I would like to share some important updates about Radio Innovation Sweden AB (publ). During 2023, we have made significant progress in expanding our sales channels, improving our marketing efforts, developing partnerships, continuing product development, and maintaining full control over production.

We are also committed to developing overarching strategies for our global market to support and strengthen the commercialization of our unique antenna solution.

Sales continue to grow steadily, and we forecast a turnover of approximately 15 million for the full year. Additionally, we have booked orders of around 40 million SEK, which will not be reflected in the accounts until 2024. If we combine actual sales with booked orders, we expect to reach a turnover of 55 million.

Currently, we have approximately RFP´s out of 2,250 antennas, which corresponds to an order value of around 75 million SEK. Sales processes in our industry can be relatively long, but we are pleased that no operators have declined our solution and chosen competitors.

To succeed in sales, activity is an important factor, and we are proud to have more than 75 potential customers in the pipeline, a number that is constantly increasing.

We also note that our existing customers using our antennas are returning with additional orders, which we see as evidence that our solution is both technically and commercially accepted. Our antennas are mainly implemented in new telecom networks but also in existing networks.

In summary, the board concludes that Radio Innovation is now transitioning from the development stage to becoming a fully commercial company. This means that we have obligations in all areas, and the board has therefore discussed with the current management to achieve maximum efficiency and increase the company’s execution capabilities.

As mentioned earlier, the overarching strategies are an important part of the company’s continued development, and Jörgen Nilsson will be responsible for this work. Jörgen has extensive experience in the telecom industry and has been a board member of Radio Innovation since 2022. His expertise and network are expected to benefit the company’s future.

In late 2022, Radio Innovation received approximately 12 million SEK through a convertible loan. Unfortunately, the capital raising did not yield the expected results due to a challenging capital market and results that did not fully meet expectations.

To ensure financing for the next 12 months, the board has decided to carry out an additional share issue. There will be a preferential rights issue for existing shareholders and a directed issue for external investors who have shown interest in participating.

We aim to initially raise 15-20 million SEK for the company and plan for at least an additional 50 million SEK for the capital needs of new product launches, manufacturing, and delivery to major customers.

More information on the terms of the share issue and subscription lists will be sent out shortly to each shareholder. The subscription price has been set at 2.50 SEK and applies to those who choose to convert their loans from the autumn of 2022.

Finally, it is my hope that this information provides an overview of the Board’s assessment and decisions. Questions regarding the information are answered by, see contact details below.

Best Regards,

Dennis Bohm

Chairman

Thank you for your continued trust and support!

Download RI_nyemission-2023_teckningslista

https://radioinnovation.net/wp-content/uploads/2024/01/RI_nyemission-2023_teckningslista

_________________________________________________________________________

Till 

Aktieägarna i Radio Innovation Sweden AB (publ)

Utvecklingsarbetet i Radio Innovation pågår ständigt. Bolaget har under 2023 tagit ytterligare väsentliga steg med avsikt att bredda försäljningsytorna, förfina marknadsbearbetningen, utveckla partnerskap, fortsätta produktutvecklingen och samtidigt ha full kontroll avseende produktionen. 

Till detta pågår också ett omfattande arbete med att ta fram övergripande strategier för vår minst sagt globala marknad allt i syfte att stödja och förstärka kommersialiseringen av vårt bolags unika antennlösning.

Försäljningen går sakta men säkert framåt och prognosen för helåret bedöms landa på cirka 15 miljoner. Till detta skall adderas bokade order (innebär inte pengar på kontot förrän 2024) om ytterligare cirka 40 MSEK. Summerar vi verklig försäljning med bokade order räknar vi med att nå 55 miljoner.   

I skrivande stund har vi offerter ute motsvarande cirka 2 250 antenner vilket motsvarar ett ordervärde om cirka 75 MSEK. Säljprocesserna är förhållandevis långa jämfört med många andra branscher, men vi noterar glädjande nog att ännu så länge har ingen operatör tackat nej och valt konkurrenterna där vi offererat vår lösning.

För att lyckas inom försäljning är det många parametrar som måste vara i samklang, men en särskilt viktig faktor är aktivitet och här ligger vi topp. Antalet potentiella kunder under bearbetning är mer än 75, en siffra som ständigt växer. 

Vi noterar också att befintliga kunder som använder våra antenner återkommer med kompletterande order vilket vi ser som en bekräftelse på att vår lösning både är tekniskt- och kommersiellt accepterad. Våra antenner implementeras främst i nya, men även i befintliga telekomnätverk. 

Sammantaget drar Styrelsen slutsatsen att Radio Innovation nu lämnar utvecklingsstadiet för att bli ett kommersiellt företag fullt ut. Detta förpliktigar inom alla områden, vilket har föranlett Styrelsen att tillsammans med nuvarande ledning diskutera hur vi på bästa sätt kan uppnå maximal effektivitet och därigenom öka bolagets genomförandekraft. 

Som nämndes inledningsvis är de övergripande Strategierna en mycket viktig del av bolagets fortsatta utveckling och detta arbete kommer fortsättningsvis att bedrivas under Jörgen Nilssons ansvar.  

Jörgen som varit Styrelseledamot i Radio Innovation sedan 2022 har ägnat hela sin karriär inom telekom. Jörgen har precis som vår VD Dusyant Patel ett mycket omfattande CV. Jörgen har bland annat varit ansvarig för all nyförsäljning inom Ericsson i Nord Amerika, han ansvarade för Vodafone Group och han har varit medlem av Ericsson Group Extended Executive Team. Han var VD för PE ägda Acision B.V. där han omstrukturerade bolagets globala verksamhet till lönsamhet och senare försäljning. Han utnämndes till VD för Vodafone i Oman för att etablera Vodafone i regionen. Innan återflytten till Sverige, innehade han rollen som President för BU Enterprise i det Amerikanska telekombolaget Mavenir. 

Det är Styrelsens övertygelse att Dusyant’s och Jörgens samlade erfarenheter, kunskaper om branschen och inte minst deras nätverk kommer gynna bolagets fortsatta utveckling. 

I slutet av 2022 tillfördes Radio Innovation drygt 12 MSEK genom ett konvertibellån. Kapitalanskaffningen gav inte det utfall Styrelse och ledning hoppats på. En besvärlig kapitalmarknad i kombination med resultat som inte fullt ut motsvarade förväntningarna är den mest sannolika orsaken. 

Under senvåren fick bolaget en möjlighet att ingå avtal med en investerargrupp, som avsåg tillföra cirka 20 MSEK initialt med löfte om ytterligare kapital för att möjliggöra en accelererad tillväxt organiskt och potentiellt via M&A. Ett avtal upprättades och signerades, men trots detta och upprepade löften om betalning har dessvärre processen hamnat i ett läge där Styrelsen gör bedömningen att avtalet behöver omprövas och att finansieringen av verksamheten måste säkerställas på annat sätt. 

Bolagets tre största ägare; Ulf Ekenman, Claes Nordström och Dennis Bohm har via sina respektive bolag tillfört drygt 9 MSEK som lån i tillägg till konvertibellånet och för att underlätta för bolaget har man beslutat att konvertera dessa fordringar till aktier. 

För att säkerställa finansieringen avseende de närmaste 12 månaderna har Styrelsen också beslutat att genomföra ytterligare en emission. Emissionen kommer att ske dels genom en företrädesemission för att befintliga aktieägare skall ges möjlighet att vara med och försvara sina ägarandelar och en riktad emission för att härigenom fånga upp de externa investerare som noterat senaste tidens mycket positiva signaler och därför visat intresse för att vara med. 

Ambitionen är att i ett första steg tillföra bolaget 15 – 20 MSEK kortsiktigt samt planering av ytterligare minst 50 MSEK för bolagets kapitalbehov för nya produkt lanseringen, tillverkning och leverans till nya större kunders behov. 

Styrelsen har beslutat om en emissionskurs motsvarande 2:50: -. Inom kort kommer varje aktieägare att erhålla ytterligare information om villkor samt teckningslistor. Den kurs som beslutats avseende emissionen gäller även för de som väljer att konvertera sina lån från hösten 2022. 

Slutligen är det min förhoppning att denna information ger en översiktlig bild av Styrelsens bedömning och beslut. Frågor med anledning av informationen besvaras av, se kontaktuppgifter här nedan. 

Med Vänliga Hälsningar

Dennis Bohm

Ordförande

Tack för ditt fortsatta förtroende och stöd!